INŠTALÁCIA, POUŽÍVANIE A ÚDRŽBA KOBERCOV

12 minut
SPRÁVNE ROZMERANIE

Postupujte pozorne a merajte radšej viackrát, aby ste predišli problémom pri zistení, že niekde chýba niekoľko centimetrov. Prijmite od nás niekoľko informácií a rád:

Instalace koberců

Postupujte pozorne a merajte radšej viackrát, aby ste predišli problémom pri zistení, že niekde chýba niekoľko centimetrov. Prijmite od nás niekoľko informácií a rád:

  • merajte vždy v najdlhšej a najširšej časti miestnosti
  • dĺžku a šírku miestnosti zmerajte na niekoľkých miestach kvôli nerovnostiam stien
  • nezabudnite na výklenky a zárubne, tieto plochy tiež pripočítajte (krytina sa kladie až pod krídlo dverí)
  • na dĺžku miestnosti pripočítajte rezervu 5–10 cm
  • majte na pamäti, že tolerancia v dĺžke a šírke kobercov na celoplošné pokrytie je ±1 % (podľa STN EN ISO 14159)

Dĺžku a šírku miestnosti zakreslite do základného nákresu, označte výklenky okien, vykurovacie telesá a dvere. Pamätajte aj na výčnelky stien, napr. okolo krbu. Lepšie než dokladať z kúskov je zakúpiť väčší celoplošný koberec. Zvyšky môžete využiť napr. na výrobu sokla alebo z väčších výrezov na rohožky či priadzou olemované predložky. Pokiaľ je to možné, vyvarujte sa spojov.

 


PRÍPRAVA PODKLADU PRED POKLÁDKOU

Podklad musí byť rovný, suchý, pevný, čistý (zametený a povysávaný) a bez trhliniek. Nový cementový či anhydritový náter musí byť prebrúsený a zbavený nesúrodých častí, následne prestierkovaný vhodnou vyrovnávacou hmotou. To isté platí pre povrch, ktorý je nerovný. Dilatačné škáry musia byť zachované. Pred stierkovaním aj inštaláciou koberca treba podklad ošetriť vhodnou penetráciou. Rozmedzie odchýlok miestnej rovinnosti nášľapnej vrstvy je stanovené podľa STN 74 4505 a v miestnostiach pre trvalý pohyb osôb (byty, kancelárie a pod.) sú ±2 mm. Odchýlky miestnej rovinnosti sa stanovujú pomocou porovnávacej laty s dĺžkou 2 m, na koncoch ktorej sú podložky, a pomocou meracieho klinu. Vhodná teplota v miestnosti pri pokládke je min. 18 °C a relatívna vlhkosť do 75 %. Najvyššia povolená vlhkosť podkladu meraného CM metódou podľa STN 74 4505 je 3,2 % pri cementovom nátere (betón) a 0,5 % pri nátere na báze síranu vápenatého (anhydrit). Pokiaľ je súčasťou podlahy systém podlahového kúrenia, musí byť požiadavka na najvyššiu dovolenú vlhkosť pri cementovom nátere znížená o 0,5 % a pri nátere na báze síranu vápenatého o 0,2 %. Špeciálnu pozornosť venujte kontrole vlhkosti pred pokládkou do pivničných priestorov a v suteréne, v starších či rekreačných stavbách, ktoré nemusia byť dostatočne odizolované proti vznikajúcej rastúcej vlhkosti či kondenzácii vlhkosti v dôsledku teplotných výkyvov pri nedostatočnom vetraní a kúrení z dôvodu len víkendovej prevádzky.

Príprava koberca – aklimatizácia

Celoplošný koberec treba pred pokládkou nechať rozložený v miestnosti 24 hodín, aby sa tzv. aklimatizoval (prispôsobil vlhkosti, teplote a prostrediu). Po rozložení koberca ho treba vizuálne skontrolovať a v prípade viditeľnej chyby je nutné reklamovať ho skôr, než začnete upravovať rozmery. Pokiaľ šírka koberca výrazne presahuje šírku miestnosti, je vhodné ho zúžiť, avšak nikdy nie na presný rozmer. Odporúčaná rezerva je cca 5–10 cm na každej strane.

 


 

POKLÁDKA KOBERCA

Pre dosiahnutie požadovaných vlastností treba koberec fixovať na rovný podklad. V prípade voľného položenia môže dôjsť k rýchlejšiemu opotrebovaniu (napr. vplyvom zvlnenia, vydutia, či v dôsledku klimatických podmienok scvrknutia) podlahovej krytiny, ktoré nemožno považovať za chybu tovaru.

Pokládka s obojstrannou lepiacou páskou

Pokládka s obojstrannou lepiacou páskou je najjednoduchšia, ale jej využitie je možné len v menších, málo frekventovaných priestoroch (do cca 20 m2). Obojstranná páska je inštalovaná po obvode miestnosti (cca 3 cm od steny) a v strede miestnosti formou rastra s jednotlivými pásmi cca 1 m od seba.

Pokládka s celoplošným podlepením

Výrobcami odporúčaný spôsob pokládky kobercov je celoplošné podlepenie vhodným disperzným alebo fixačným lepidlom. To zabráni vzniku bublín, zvlnenia a zaistí dosiahnutie výrobcom deklarovaných vlastností tovaru (napr. triedu záťaže – viď symboly uvedené nižšie) a tiež rozmerovú stabilitu. Dôležitá je voľba lepidla, vhodného na rub koberca a na očakávané zaťaženie. Fixačné lepidlá možno použiť v menej zaťažovaných priestoroch, kde je inštalovaný koberec bez napájania. Výhodou fixačného lepidla je ľahšia výmena koberca. Po aklimatizácii a zarezaní koberca s rezervou 5–10 cm (viď vyššie) s použitím ostrého noža (vhodný nôž si môžete kúpiť v našich predajniach) koberec narežte na miestach výklenkov, dvier, potrubí, vykurovacích telies a pod. Potom krytinu preložte do stredu miestnosti a pomocou vhodnej zubovej stierky (veľkosť zubu podľa typu lepidla a krytiny) naneste lepidlo na podklad. Lepidlo nechajte odvetrať podľa návodu. Po odvetraní rozviňte krytinu späť do pripraveného lepidla. Vzniknuté vzduchové bubliny dôkladne vytlačte v smere od stredu k okraju. Preložte druhú polovicu koberca opäť do stredu miestnosti a pokračujte rovnako ako pri lepení prvej polovice. Po úplnom prilepení krytinu presne dorežte popri stenách a výklenkoch.

 

Pokládka na kobercovú podložku

V prípade požiadavky na väčší komfort, tepelnú či zvukovú izoláciu, je vhodné použiť špeciálnu podložku pod kobercové krytiny (zakúpiť si ju môžete v našich predajniach). Typ podložky zvoľte podľa predpokladaného používania a záťaže. Sú možné dva spôsoby pokládky. Prvým je tzv. dvojité lepenie, kedy sa podložka na pripravený podklad prilepí fixačným lepidlom a následne koberec na podložku lepidlom disperzným. Druhou možnosťou je tzv. napínanie, ktoré je vhodné prenechať špecializovanej podlahárskej firme. V žiadnom prípade nie je možné koberec na podložku voľne položiť. Spoje vždy podlepte vhodným kontaktným lepidlom, čím zabránite vzniku škáry v spoji.

 

Spajanie kobercov

V prípade spájania kobercov treba dbať na to, aby boli všetky diely položené rovnakým smerom a boli z rovnakej výrobnej série (šarže). Nemožno teda nadstaviť šírku dĺžkou, či kombinovať diely z rôznych šírok. Nedodržanie týchto zásad má za následok viditeľné rozdiely farebných odtieňov spájaných dielov. Pri spájaní kobercov so vzorom, či už plastickým alebo farebným, treba počítať s tým, že nepresnosť v symetrii sa riadi príslušnými normami a vzory na seba nemusia nadväzovať s absolútnou presnosťou.

 

 

 

 

 

 
CHARAKTERISTIKA VIDITEĽNÉHO POVRCHU (podľa STN 74 4505)

Celkový vzhľad podlahy sa posudzuje pohľadom z výšky 1600 mm. Svetelné podmienky musia byť také, pri ktorých sa podlaha najviac využíva. Vzhľad nemôže byť hodnotený pohľadom do odlesku svetla.


 

ÚDRŽBA A ČISTENIE SYNTETICKÝCH KOBERCOV

Najdôležitejšie pri starostlivosti o koberec je jeho pravidelné vysávanie 2–3× týždenne. Je však pravdepodobné, že aj napriek pravidelnému vysávaniu bude koberec po určitej dobe javiť známky znečistenia. A vtedy treba koberec dôkladne vyčistiť, aby sa z neho odstránili hĺbkové nečistoty. Koberce s dlhším vlasom nevysávajte pomocou rotačnej kefy na vysávači. Miestnosti, do ktorých svieti slnko väčšinu dňa, je vhodné zatieňovať (žalúzie, závesy). Pri kusových kobercoch umiestnených na hladkom povrchu (PVC, vinylové podlahy a pod.) hrozí riziko pohybu koberca po podlahovej krytine. Odporúčame preto koberec fixovať protišmykovou podložkou, ktorú si môžete zakúpiť v našich predajniach.

Preventívna údržba

Použite vo všetkých vchodoch rohožky – odstránia špinu a vlhkosť z obuvi. Rohožky je nutné pravidelne čistiť, aby sa samy nestali zdrojom znečisťovania koberca.

 

Čištenie suchou cestou

Používa sa prášok, ktorý má absorpčné vlastnosti. Prášok sa nasype na koberec, zapracuje (aplikácia napr. výrobcom odporúčanou kefou), nechá sa pôsobiť (podľa návodu) a následne vysaje. Táto metóda je vhodná na všívané a tkané koberce s kratším vlasom (s výnimkou kobercov z bavlny). Pri kobercoch s dlhším vlasom hrozí nebezpečenstvo nedostatočného vysatia prášku, preto sa neodporúča.

 

Čištenie mokrou cestou

Použiť možno špeciálne prostriedky na čistenie kobercov. Nikdy nepoužívajte zásaditý šampón, saponáty pre domácnosť alebo šampóny s obsahom čpavku. Dôležité je dodržiavať riedenie, prípadný silnejší roztok spôsobí problémy pri odstraňovaní samotného čistiaceho prostriedku z koberca. Čistiaci roztok sa rovnomerne nanesie na celú plochu koberca, nečistoty odstránite vlhkou handrou. Čistiť treba tak dlho, dokiaľ sa z koberca vylučuje nečistota. Potom ho treba nechať úplne vyschnúť a nechodiť po ňom, kým nie je celkom suchý. Tento spôsob čistenia je vhodný pri celoplošne fixovaných kobercoch. Vzhľadom na to, že ide o textilný výrobok, pri voľne položených kobercoch hrozí riziko scvrknutia a zvlnenia.

 

Strojové čištenie

Táto metóda používaná špecializovanými firmami spočíva vo vstrekovaní roztoku vlažnej vody a vhodného prípravku do koberca. Nečistoty sú unášané vodou, ktorá je takmer okamžite odsatá výkonným systémom mokrého vysávania. Strojové čistenie je vhodné na veľmi znečistené koberce a v kombinácii s čistením mokrou cestou sa dá do prijateľného stavu uviesť aj veľmi špinavý a opotrebovaný koberec. Pokiaľ použijete čistiaci stroj sami, treba dodržiavať návod a neprekročiť koncentráciu prísad uvedenú výrobcom, avšak pre správny výsledok odporúčame prenechať strojové čistenie odbornej firme.

 

Odstraňovanie škvŕn rrôzneho pôvodu

Škvrny treba začať odstraňovať čo najskôr po ich vzniku, niektoré (napr. od vína, kávy, ríbezlí a pod.) sa odstraňujú len veľmi ťažko, pokiaľ nie sú odstránené ihneď. Preto vám odporúčame zároveň s kobercom zakúpiť jeden z nami odporúčaných čistiacich prostriedkov.

Škvrny sa čistia smerom od okraja k stredu, nikdy ich nedrhnite silou. Dodržiavajte pracovné postupy uvedené na obale čistiaceho prostriedku. Po vyčistení je vhodné koberec dôkladne vysušiť (napr. fénom na vlasy). Ak ide o škvrny neobvyklého pôvodu (laky, lepidlá, živica…), radšej sa poraďte s odborníkom. V našich predajniach vám radi poradíme a ponúkneme pestrý sortiment čistiacich prípravkov značiek Dr. Schutz a Mr. Teppich.

 


 

ÚDRŽBA A ČIŠTENIE VLNENÝCH KOBERCOV
Vlastnosti vlneného koberca

Prírodné vlákno – strižná vlna – dýcha, absorbuje vlhkosť a v prípade suchého vzduchu v interiéri ju vracia späť do ovzdušia. Prirodzenou vlastnosťou kvalitnej strižnej vlny je obsah tuku, ktorý čiastočne odpudzuje nečistoty a dáva vlasu elasticitu. Každý vlnený koberec zo začiatku púšťa vlasy – ide o uvoľňovanie zvyškového vlákna, čo je prirodzený jav, nie však kaz (napr. pri vysávaní je možné nazbierať plné vrecko vysávača, avšak po jeho zvážení to bude len niekoľko gramov, čo je hlboko pod normou stanovenou toleranciou). Pri bežnom používaní a správnej údržbe po 3–4 mesiacoch uvoľňovanie vlákien nebude badateľné alebo úplne prestane.

 

Starostlivosť o vlnený koberec

Dlhú životnosť vlneného koberca podporíte správnym zaobchádzaním. Koberce najviac poškodzuje vlhkosť, dlhodobé nečistoty a nesprávna údržba. Podklad pod kobercom má byť plochý, rovný a úplne suchý. Nerovnosti sa časom do koberca otlačia a vlhkosť spôsobí rozvoj plesní. Koberec nezaťažujte veľmi ťažkým nábytkom. Na nohy stoličiek a stolov pripevnite ochranné podložky. Priamo na koberec nikdy nedávajte nádoby s izbovými kvetmi, ktoré zalievate. Môže dôjsť k nevratnému poškodeniu vlasu koberca, zhrubnutiu vlákien pod kvetináčom alebo k vzniku plesne. Koberec nikdy nevyklepávajte. Časti koberca ležiace na hrane sa môžu poťahovaním a vyklepávaním prachu poškodiť a môže dochádzať k uvoľňovaniu uzlíkov. Zabráňte priamemu slnečnému žiareniu na koberec, môže dôjsť k farebným zmenám. Pod kusový vlnený koberec použite protišmykovú podložku. Predídete tým deformácii koberca, ochránite jeho spodnú stranu a zamedzíte jeho pohybu. Pri vlnených kobercoch postačí jednoduché vysávanie v smere vlasu. Nepoužívajte rotačné kefy vysávača, ktoré by mohli koberec poškodiť.

 

Odstraňovanie škvŕn

Používajte prostriedky určené na čistenie vlny (napr. Dr. Schutz – Alibaba). Nepoužívajte čističe na koberce zo syntetických materiálov, vlnené koberce by sa mohli nezvratne poškodiť. Tekuté nečistoty len odsajte čistou handrou, koberec nikdy netrite. Prostriedok na čistenie vždy nanášajte od okraja škvrny do stredu, škvrna sa nebude zväčšovať. Niekoľko minút nechajte pôsobiť a odsajte. Farebnú stálosť pred čistením opatrne vyskúšajte na rubovej strane alebo na okraji koberca. Na znečistenie pivom alebo malinovkou použite slabší roztok octu a čističa na vlnu. Mastné škvrny a škvrny od bielkovín odstráňte vlažnou mydlovou vodou alebo roztokom prostriedku na čistenie vlny. Žuvačku najskôr zmrazte špeciálnym sprejom, vymrvte, zvyšky nasucho vykefujte a povysávajte. Vosk zo sviečky odstraňujte veľmi opatrne nie príliš horúcou žehličkou, ktorú priložíte na pijavý papier.

 


 

UPOZORNENIE:

Hore uvedené informácie o odstraňovaní škvŕn sú všeobecné, vždy sa riaďte návodom na konkrétny čistiaci prípravok. Za vzniknuté škody spôsobené nesprávnym použitím nenesie firma Breno žiadnu zodpovednosť.


navod_koberce


navod_koberce


Prečítajte si aj ďalšie články z kategórie Inšpirácia