Ochrana osobných údajov

INFORMAČNÉ MEMORANDUM O SPRACOVANÍ A OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

V OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI

BRENO s.r.o.

so sídlom Rožňavská 1, 831 04 Bratislava

IČO: 36660710

zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 41763/B

 

My, obchodná spoločnosť BRENO s.r.o. (ďalej len ako „Spoločnosť“ alebo „My“), ako správca osobných údajov, týmto svojich zákazníkov, obchodných partnerov, užívateľov internetového obchodu http://breno.sk/, ako aj ďalšie subjekty, ktorých osobné údaje spracovávame, informujeme o spracovaní osobných údajov a zásadách ochrany súkromia v Spoločnosti.

Ďalej v texte sa dozviete najmä:
1. aké Vaše osobné údaje budeme spracovávať;
2. za akým účelom a akým spôsobom budeme Vaše osobné údaje spracovávať;
3. komu môžu byť Vaše osobné údaje odovzdané;
4. po akú dobu budeme Vaše osobné údaje spracovávať a
5. aké máte vo vzťahu k ochrane Vašich osobných údajov práva.

Vyhlasujeme, že pri spracovaní osobných údajov postupujeme v súlade so základnými zásadami spracovania osobných údajov, teda najmä:

 • spracovávame osobné údaje vo vzťahu k subjektom údajov korektne, zákonne a transparentne;zhromažďujeme osobné údaje iba na určité, výslovne vyjadrené a legitímne účely a ďalej ich nespracovávame spôsobom, ktorý je s týmito účelmi nezlučiteľný (za nezlučiteľné s pôvodnými účelmi sa pritom nepovažuje ďalšie spracovanie na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely);
 • spracovávame iba také osobné údaje, ktoré sú primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah vo vzťahu k účelu, na ktorý sú spracovávané;
 • spracovávame iba také osobné údaje, ktoré sú presné av prípade potreby aktualizované; na tento účel prijmeme vždy všetky rozumné opatrenia, aby osobné údaje, ktoré sú nepresné s prihliadnutím na účely, na ktoré sa spracúvajú, boli bezodkladne vymazané alebo opravené;
 • uložíme osobné údaje vo forme umožňujúcej identifikáciu subjektov údajov po dobu nie dlhšiu, než je nevyhnutné na účely, na ktoré sú spracovávané;
 • spracovávame osobné údaje spôsobom, ktorý zaistí náležité zabezpečenie osobných údajov, vrátane ich ochrany pomocou vhodných technických alebo organizačných opatrení pred neoprávneným či protiprávnym spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením;
 • zodpovedáme za dodržanie všetkých vyššie uvedených zásad av súlade s príslušnými všeobecne záväznými predpismi, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušenie smernice 95/46/ES (ďalej len „GDPR“).

V prípade, že budete potrebovať ktorúkoľvek časť textu vysvetliť, poradiť alebo prediskutovať ďalšie spracovanie Vašich osobných údajov, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť na e-mailovej adrese gdpr@breno.cz.

1) Rozsah spracovania osobných údajov

Spracovávame údaje, ktoré ste nám poskytli, prípadne údaje oprávnene získané z verejne dostupných verejných registrov. Údajmi, ku ktorých spracovaniu u nás spravidla dochádza, môžu byť najmä:
a) Vaše meno a priezvisko / obchodná firma,
b) adresa alebo sídlo,
c) dátum narodenia, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo,
d) telefónne číslo
e) e-mailová adresa

V niektorých našich priestoroch (najmä predajniach či skladoch) môžu byť tiež zhotovované a následne spracovávané z dôvodov ochrany majetku Spoločnosti či bezpečnosti kamerové záznamy; umiestnenie kamier je vždy v daných priestoroch uvedené informačnou tabuľkou / piktogramom, a záznamy, ak sú zhotovované, sú priebežne a bezodkladne (vždy v čo najkratšom čase, najneskôr po 30 dňoch) mazané.

Na našich webových stránkach používame súbory typu cookies, ktoré sú tu použité za účelom:

 • základné funkčnosti webových stránok;meranie návštevnosti našich webových stránok a vytváranie anonymných štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach;
 • zber cookies za účelom uvedeným vyššie by za určitých okolností mohol byť považovaný aj za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie (ak by išlo o spracovanie osobných údajov) je však možné aj bez súhlasu subjektu údajov, a to na základe legálneho dôvodu - oprávneného záujmu Spoločnosti ako správcu;
 • naše webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov našich webových stránok – tento režim je možný nastaviť v rámci nastavenia Vášho internetového prehliadača. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť našich webových stránok budú uchované iba po dobu nevyhnutne potrebnú pre fungovanie webových stránok.Ak vznesie návštevník našich webových stránok námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných na fungovanie webových stránok, nemožno v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.cookies, ktoré sú zbierané za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach, sú posudzované v podobe hromadného celku av anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca. Takto zhromaždené cookies súbory môžu byť ďalej použité ďalšími subjektmi, napr. v rámci služby Google Analytics a pod.

2) Účel spracovania

Údaje, ktoré nám poskytujete, používame na nasledujúce účely:

 • rokovania o uzavretí zmluvy s Vami či osobou, za ktorú konáte/ktorú zastupujete, ako aj k plneniu uzavretej zmluvy a plneniu povinností súvisiacich so zmluvou;
 • plnenie právnych povinností Spoločnosti (vyplývajúcich z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, napr. z oblasti účtovníctva a pod.);
 • ochrane oprávnených záujmov Spoločnosti (napr. vymáhanie pohľadávok Spoločnosti, priamy marketing).

Na uvedené účely sme oprávnení spracovávať osobné údaje aj bez Vášho súhlasu.

Poskytnutie osobných údajov potrebných na účely plnenia zmluvy a poskytnutie osobných údajov na účely odpovede na Vami vznesené otázky alebo Vami požadované informácie sú našou zmluvnou požiadavkou, a dôsledkom ich neposkytnutia môže byť neuzavretie zmluvy alebo neposkytnutie odpovede na Vami vznesené otázky. Obdobne platí pre účely plnenia právnych povinností Spoločnosti.

S Vaším súhlasom, pokiaľ ste nám ho udelili (ak sa nejedná o priamy marketing spadajúci pod oprávnený záujem Spoločnosti, kde výslovný súhlas nie je nevyhnutný), môžeme Vaše osobné údaje využiť na to, aby sme Vám zasielali obchodné oznámenie, tj aby sme Vás informovali o udalostiach, publikáciách, plneniach alebo službách, ktoré poskytujeme a ktoré by Vás, podľa nášho názoru, mohli zaujímať.

Spracovanie Vašich osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení môžete kedykoľvek odmietnuť a nebude to mať vplyv na naše iné vzájomné vzťahy. Stačí nám zaslať e-mail s príslušnou žiadosťou na gdpr@breno.cz alebo na inú adresu, z ktorej ste od nás obdržali obchodné oznámenie.

3) Kto má k Vašim osobným údajom prístup

Vaše osobné údaje budeme ako správca spracovávať My, teda Spoločnosť. S Vašimi osobnými údajmi neobchodujeme, a nepredávame ich do tretích krajín v zmysle GDPR. Vaše osobné údaje môžeme za vyššie uvedenými účelmi odovzdať našim subdodávateľom, aby pre nás vykonali ich spracovanie. Osobné údaje môžu byť za takýmto účelom zaslané najmä nasledujúcim subjektom:

 • materskej spoločnosti KOBERCE BRENO spol. s r.o. so sídlom Antala Staška 1071, Praha 4 PSČ 140 00;
 • externý účtovník / daňový poradca / audítor;
 • externá advokátska kancelária;
 • spracovatelia, ktorí Spoločnosti poskytujú serverové, webové, cloudové alebo IT služby;
 • subdodávatelia Spoločnosti, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy s Vami či osobou, za ktorú jednáte/ktorú zastupujete;
 • prepravná spoločnosť;
 • subjekty sprostredkovávajúce / spracovávajúce Vaše platby.

4) Doba spracovania osobných údajov

Ak ide o osobné údaje poskytnuté v súvislosti s uzavretým zmluvným vzťahom, budeme také údaje spracovávať po dobu trvania takého zmluvného vzťahu a následne po dobu po dobu nevyhnutne potrebnú najmä s ohľadom na premlčacie doby vzájomných nárokov či doby zodpovednosti za vady, maximálne 10 rokov. po jeho skončení, prípadne po dobu nevyhnutnú na plnenie archivačných povinností podľa platných právnych predpisov, ako sú napríklad zákon o účtovníctve, zákon o archívnictve a evidencii alebo zákon o dani z pridanej hodnoty. Osobné údaje poskytnuté na základe Vášho súhlasu budeme spracovávať po dobu v ňom uvedenú, najneskôr však pokiaľ taký súhlas nebude Vami odvolaný.

5) Vaše práva plynúce zo spracovania osobných údajov

Vo vzťahu k nami vykonávanému spracovaniu Vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:
a) právo na prístup k osobným údajom;
b) právo na opravu;
c) právo na výmaz („právo byť zabudnutý“);
d) právo na obmedzenie spracovania údajov;
e) právo vzniesť námietku proti spracovaniu; a
f) právo podať sťažnosť na spracovanie osobných údajov.

Vaše práva sú nižšie vysvetlené, aby ste si dokázali urobiť jasnejšiu predstavu o ich obsahu.

Spoločnosť nemá právnu povinnosť menovať povereníkov pre ochranu osobných údajov v zmysle GDPR. Všetky Vaše práva môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete písomne listom alebo na e-mailovej adrese gdpr@breno.cz.

Sťažnosť môžete podať na dozornom úrade, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (www.http://uoou.sk/).

Právo na prístup znamená, že si kedykoľvek môžete požiadať o naše potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak sú, potom na aké účely, v akom rozsahu, komu sú sprístupnené, ako dlho ich budeme spracovávať , či máte právo na opravu, výmaz, obmedzenie spracovania alebo vzniesť námietku, odkiaľ sme osobné údaje získali a či dochádza k na základe spracovania Vašich osobných údajov k automatickému rozhodovaniu, vrátane prípadného profilovania. Tiež máte právo získať kópiu Vašich osobných údajov, pričom prvé poskytnutie je bezplatné, za ďalšie poskytnutie potom môže Sprostredkovateľ požadovať primeranú úhradu administratívnych nákladov.

Právo na opravu znamená, že nás kedykoľvek môžete požiadať o opravu či doplnenie Vašich osobných údajov, pokiaľ by boli nepresné alebo neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazať Vaše osobné údaje pokiaľ (i) už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (ii) spracovanie je protiprávne, (iii) vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie, alebo (iv) nám to ukladá zákonná povinnosť.

Právo na obmedzenie spracovania znamená, že pokiaľ nevyriešime akékoľvek sporné otázky ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, musíme obmedziť spracovanie Vašich osobných údajov tak, že tieto môžeme mať iba uložené a prípadne ich môžeme použiť z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov.

Právo vzniesť námietku znamená, že môžete vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame na účely priameho marketingu alebo z dôvodu oprávneného záujmu.

Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu na účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje na tieto účely spracovávané.

Toto Informačné memorandum nadobúda účinnosť od 25.5.2018.

BRENO s.r.o.