Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre internetový obchod

obchodnej spoločnosti

BRENO s.r.o.

I. Úvodné ustanovenia

Predávajúcim je obchodná spoločnosť BRENO s.r.o., so sídlom Rožňavská 1, 831 04 Bratislava, IČO: 36660710, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 41763/B (ďalej tiež len ako “Predávajúci” alebo “BRENO s.r.o.”). Všetky ostatné kontakty na Predávajúceho (telefon, e-mail atd.) sú uvedené na webovej stránke v sekcii “Kontakty”.

Právne vztahy účastníkov pri realizácií nákupu tovaru (ďalej len ako „tovar“) treťou osobou (ďalej tiež len ako „Kupujúci“) z ponuky Predávajúceho na webových stránkach www.breno.sk (ďalej len ako „e-shop“) neupravené týmito obchodnými podmienkami, kterých neoddeliteľnou súčasťou je aj Reklamačný poriadok (spoločne ďalej tiež len ako „OP“), sa riadia právom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak je podnikateľ zmluvnou stranou, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Tieto OP sú k dispozícií v príslušnej sekcii e-shopu.

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Podnikateľom je osoba, ktorá vykonáva sústavnú činnosť, vo svojom vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a hlavne za účelom dosiahnutia zisku. Za podnikateľa je považovaná tiež každá osoba zapísaná v obchodnom registri, ďalej osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, ako aj osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov a ďalej fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Za podnikateľa je pre účely týchto OP považovaná aj každá právnická osoba, a to bez ohľadu na svoju právnu povahu, predmet činnosti a pod.

Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

Predávajúci neakceptuje prijatie ponuky / podanie objednávky s dodatkom alebo odchylkou.

Podaním jednotlivej objednávky vyjadruje Kupujúci súhlas s týmito OP a deklaruje prijatie povinnosti sa nimi riadiť, rovnako ako vyjadruje súhlas s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pre uzavretie kúpnej zmluvy.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť OP. Taká zmena je voči Kupujúcemu účinná okamihom, kedy bude Predávajúcim Kupujúcemu oznámená. Oznámenie vykoná Predávajúci uverejnením nového znenia OP v rámci príslušnej sekcie e-shopu. Taká zmena OP sa však nedotýka právnych vzťahov Predávajúceho a Kupujúceho vzniklých skôr, napr. už uzatvorením kúpnych zmlúv.

Predávajúci oznamuje Kupujúcemu, že:

-          náklady na prostriedky komunikácie na diaľku nie sú rozdielne od základnej sadzby (v prípade internetového či telefonického pripojenia sú stanovené podľa podmienok operátora Kupujúceho), pričom si tieto náklady nesie Kupujúci; Predávajúci si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky alebo ceny nad ich rámec (netýka sa prípadného poštovného pri preprave apod.);

-          Predávajúci požaduje úhradu kúpnej ceny pred prevzatím tovaru Kupujúcim; v prípade objednania tovaru, ktorý nie je na sklade (či v prípade, že Kupujúci objednal väčšie množstvo daného tovaru, než ktoré je podľa údajov v e-shope v dobe zadania objednávky aktuálne skladom), je Predávajúci oprávnený požadovať ihneď po uzatvorení zmluvy uhradenie zálohy / závdavku až do výšky kúpnej ceny tovaru (ak nie je u príslušného tovaru uvedené inak); uvedené platí aj v prípade, že Kupujúci zvolil ako spôsob úhrady akúkoľvek z platieb pri odbere tovaru (platba pri osobnom odbere, dobierka apod.);

-          zmluva uzatváraná v rámci e-shopu neni zmluvou na dobu neurčitú ani zmluvou, ktorej predmetom by bolo opakované plnenie;

-          Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo na odstúpenie od zmluvy za podmienok stanovených zákonom č. 102/2014 Z.z. a popísaných nižšie. K odstúpeniu môže použiť formulár pre odstúpenie od zmluvy, ktorý je prílohou a neoddeliteľnou časťou OP;

-          štátny dozor vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (viz www.soi.sk).

II. Odstúpenie od zmluvy

II.A     Odstúpenie od zmluvy - iba Kupujúci – spotrebiteľ

Podľa ustanovenia § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. má Kupujúci – spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkové priestory. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu najneskôr do 14 dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že má tovar niekoľko častí, začína táto lehota plynúť odo dňa prevzatia posledného kusu. Lehota je zachovaná aj v prípade, ak je odstúpenie odoslané v posledný 14. deň lehoty.

Také právo má Kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný cez e-shop vyzdvihol osobne, na predajni Predávajúceho.

Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od zmluvy:

-          o poskytovaní služieb, ak došlo k započatiu ich poskytovania až po vyslovení súhlasu Kupujúceho a zároveň Kupujúci potvrdil, že bol riadne poučený o stráte možnosti odstúpenia od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, aj ak došlo k jej úplnému poskytnutiu;

-          pokiaľ ide o predaj tovaru alebo poskytnutú službu, kde je cena závislá na finančním trhu a ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť, pričom k nej môže dôjsť v priebehu lehoty pre odstúpenie od zmluvy;

-          v prípade, že ide o tovar, ktorý bol zhotovený podľa individuálních požiadaviek Kupujúceho, vyrobený na mieru, či tovar určený konkrétnemu Kupujúcemu;

-          kde tovar podlieha rýchlemu zníženiu kvality alebo skaze;

-          ak je tovar uzavretý v ochrannom obale, z dôvodu ochrany zdravia, hygienických dôvodov a ktorého obal bol po dodaní porušený;

-          pokiaľ je možné tovar vzhľadom k jeho povahe po dodaní neoddeliteľne zmiešať s iným tovarom;

-          a v ďalších prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z.

Kupujúci môže na odstúpenie od zmluvy použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je prílohou týchto OP.

Odstúpením od zmluvy má Predávajúci nárok na vrátenie tovaru a Kupujúci nárok na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny.

Kupujúci má povinnosť najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu Predávajúceho Rožňavská 1, 831 04 Bratislava, alebo tovar osobne doručiť Predávajúcemu na adresu niektorých z maloobchodných predajní Predávajúceho uvedených na e-shope v sekcii “Predajne” ( a to len vlastné predajne Predávajúceho, nie predajne uvedené ako tzv. Partnerské predajne).

V prípade odstúpenia od zmluvy hradí Kupujúci len náklady za vrátenie tovaru späť Predávajúcemu.

Ak kupujúci tovar vráti v poškodenom, nekompletním či inak znehodnotenom stave, u kterého zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, môže Predávajúci po Kupujúcom požadovať kompenzáciu za zníženie hodnoty vráteného tovaru; tým nie je dotknuté právo Kupujúceho na odstúpenie od zmluvy.

Predávajúci má povinnost najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy mu bolo doručené odstúpenie od zmluvy vrátiť Kupujúcemu všetky platby vrátane poštovného, ktoré od Kupujúceho v súvislosti s uzavretou zmluvou obdržal, a to rovnakým spôsobom, akým platby uhradil Kupujúci. Platba je vrátená až po doručení vráteného tovaru Predávajúcemu alebo po doručení dokladu preukazujúceho odoslanie tovaru.

Pokiaľ nebudú splnené niektoré z vyššie uvedených podmienok, Predávajúci nebude považovať konanie Kupujúceho za odstúpenie od zmluvy a tovar bude Kupujúcemu zaslaný na náklady Kupúceho späť.

II.B     Odstúpenie od kúpnej zmluvy Kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, môže od uzatvorenia kúpnej zmluvy odstúpiť len v prípadoch stanovených v príslušných ustanoveniach OZ a z dôvodov a spôsobom tam uvedených. Práva a povinnosti zmluvných strán sa následne riadia OZ.

III. Objednávka, uzatvorenie kúpnej zmluvy

V prípade, že je Kupujúcim spotrebiteľ, považuje sa za návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy už samotné umiestnenie ponúkaného tovaru Predávajúcim na webovú stránku. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky Kupujúcim a prijatím objednávky Predávajúcim. Toto prijatie Predávajúci bezodkladne potvrdí Kupujúcemu emailom zaslaným na zadaný email, pričom na vznik zmluvy toto potvrdenie nemá žiadny vplyv.

V prípade, že je Kupujúci podnikateľ, je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy odoslanie objednávky tovaru Kupujúcim a kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu Predávajúceho Kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

Predmetom kúpy na základe kúpnej zmluvy je tovar uvedený v záväznom potvrdení objednávky zo strany Predávajúceho. Súčasťou kúpnej ceny nie je montáž tovaru. Objednávku tovaru je Kupujúci oprávnený uskutočniť len elektronicky, pričom je povinný vyplniť všetky povinné údaje príslušného formulára (v závislosti na tom, či Kupujúci činí objednávku ako registrovaný zákazník, alebo jednorázovú objednávku bez registrácie) v rámci e-shopu (ďalej tiež len jako „RF”). Kupujúci je povinný sa pred uskutočnením objednávky zoznámiť s týmito OP. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito OP, kterých neoddeliteľnou súčasťou je Reklamačný poriadok a že s nimi výslovne súhlasí, a to ve znení platnom a účinnom v momente zadania (odoslania) objednávky.

Pred odoslaním (zadaním) záväznej objednávky má Kupujúci možnosť skontrolovať a meniť všetky údaje, ktoré do objednávky vložil, ako aj možnost objednávku ako celok zrušiť. Objednávka zadaná Kupujúcim je pre Kupujúceho záväzná. Objednávku Kupujúci odošle (záväzne zadá) voči Predávajúcemu príkazom „Odoslať objednávku“ v rámci e-schopu. Kúpna zmluva je uzatvorená okamihom, kedy Kupujúci objednávku zadá. Prijatie objednávky Predávajúci Kupujúcemu bezodkladne potvrdí na e-mail zadaný Kupujúcim v RF.

Takto uzatvorenú zmluvu je možné meniť alebo zrušiť len po vzájomnej dohode obidvoch strán, z dôvodu a spôsobom stanoveným zákonom, alebo týmito OP.

Predávajúci je oprávnený v odôvodnených prípadoch (napr. pri podozrivo veľkom množstve objednaného tovaru, ak má pochybnosť o tom, či bola objednávka vytvorená vážne apod.) overiť telefonicky, alebo inak, či objednávka vytvorená Kupujúcim bola vytvorená vážne, prípadne požadovať po Kupujúcom jej potrvdenie; v prípade, ak nedôjde k vyvráteniu pochybností, je Predávajúci oprávnený kúpnu zmluvu bez akejkoľvek náhrady zrušiť (odstúpiť od kúpnej zmluvy).

Na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy sa Predávajúci najmä zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy a umožniť Kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru a Kupujúci sa najmä zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť Predávajúcemu ujednanú kúpnu cenu tovaru, náklady na dodanie (poštovné) a balné.

Kúpna zmluva sa uzatvára len v slovenskom jazyku.

Kupujúci si je vedomý toho, že mu na základe kúpi tovaru, ktorý je v obchodnej ponuke Predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg Predávajúceho alebo jeho zmluvných partnerov, ak nieje v konkrétnom prípade zvláštnou zmluvou upravené inak.

IV. Kúpna cena tovaru, poštovné a balné – výška a splatnosť

Kúpna cena tovaru je stanovená podľa aktuálneho cenníku Predávajúceho vo výške, v ktorej je v e-shope u konkrétneho tovaru uvedená v okamihu kedy Kupujúci zadal objednávku tovaru. Kúpna cena je vždy uvedená vrátane DPH, aj prípadných poplatkov, ktoré má Kupujúci pre získanie tovaru uhradiť. Výnimku predstavuje poplatok za balné, poštovné, poplatok za dobierku, ktoré sú v e-shope uvedené samostatne.

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť cenník (zmena sa nevzťahuje na už uzatvorené kúpne zmluvy). V e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny.

Ak je v e-shope uvedená akčná cena, platí táto vždy do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akčného tovaru alebo po časovo určené obdobie.

Kúpnu cenu je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu pred prevzatím tovaru Kupujúcim.

V prípade objednania tovaru, ktorý nie je skladom (či v prípade, že Kupujúci objednal väčšie množstvo daného tovaru, než ktoré je podľa údajov v e-shope v čase zadania objednávky aktuálne skladom), je Predávajúci oprávnený požadovať ihneď po uzatvorení kúpnej zmluvy uhradenie zálohy/závdavku až do výšky kúpnej ceny tovaru (ak nie je uvedené pri danom tovare inak); uvedené platí aj v prípade, že Kupujúci si ako spôsob úhrady zvolil akúkoľvek z platieb (platba pri osobnom odbere, dobierka, apod.).

Predávajúci akceptuje následujúce platobné podmienky:

a) platba v hotovosti či kartou pri osobnom odbere na predajni,

b) na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca – Kupujúci hradí naviac tzv. dobierku),

c) platba prostredníctvom platobne brány (online bankovné platby vybraných bánk a platby kartami spoločností MasterCard, alebo Visa)

Ak nie je uvedené jako má byť vec zabalená, zabalí ju Predávajúci podľa zvyklostí, poprípade spôsobom potrebným pre uchovávanie tovaru a jeho ochranu. Rovnakým spôsobom zabezpečí Predávajúci tovar na prepravu.

Výška nákladov na dodanie tovaru (poštovné) a balné (cena platená Kupujúcim za dopravu tovaru), prípadne cena za dobierku (ak si Kupujúci zvolil daný druh platby, v prípade, že je Predávajúcim umožnený), vychádza z cenníkov uvedených v príslušnej sekcii e-shopu a generuje sa v konkrétnom prípade v rámci e-shopu automaticky, pri voľbe Kupujúceho o spôsobe dodania tovaru a je splatná spolu s kúpnou cenou za rovnakých podmienok.

V prípade omeškania Kupujúceho so zaplatením ujednanej kúpnej ceny tovaru a/alebo poštovného a balného, je Predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

V. Dodanie tovaru

Miestom dodania tovaru je adresa, ktorú Kupujúci uvedie v objednávke, ak nie je v kúpnej zmluve dohodnuté inak (napr. v prípade osobného odberu tovaru na pobočke Predávajúceho). Predávajúci dodáva tovar len v rámci Slovenskej republiky; do zahraničia tovar dodaný nebude. Objednávku, resp. kúpnu zmluvu, v ktorej je miesto dodania tovaru mimo územie Slovenskej republiky, je Predávajúci oprávnený kedykoľvek bez náhrady odmietnúť resp. zrušiť (odstúpiť od kúpnej zmluvy).

Doručovacou lehotou sa pre účely týchto OP rozumie lehota od uzatvorenia kúpnej zmluvy, do okamihu zahájenia expedície tovaru Kupujúcemu, tj. napr. odovzdanie prvému dopravcovi apod.

Lehoty dodania ohľadne jednotlivého tovaru sú väčšinou uvádzané v e-shope priamo pri jednotlivých položkách tovaru. V prípade, ak tam nie sú (či Predávajúcim v potvrdení objednávky stanovené) uvedené lehoty iné, platí, že tovar, ktorý je v e-shope označený ako „skladom“ (vždy však len pri objednávke v takom množstve daného tovaru, ktoré je možné považovať v mieste a čase za bežné a obvyklé), predstavuje lehota dodania maximálne 10 pracovných dní; u ostatného tovaru určí lehotu dodania jednostranne Predávajúci v závislosti na lehotách doručenia jeho dodavateľov (Kupujúci je oprávnený pred zadaním objednávky položiť Predávajúcemu otázku na lehotu doručenia takého tovaru), ak sa nedohodnú Kupujúci a Predávajúci inak.

Pri vydávaní tovaru je Predávajúci oprávnený požiadať Kupujúceho, aby predložil doklad o zakúpení tovaru a aby preukázal svoju identitu občianským preukazom alebo platným cestovným pasom.

Kupujúci je povinný riadne dodaný tovar prevziať a jeho prevzatie Predávajúcemu písomne potvrdiť (väčšinou osobe, ktorá uskutočňuje doručenie tovaru). Kupujúci je povinný v prípade, že miestom doručenia je niektorá z predajní Predávajúceho (osobný odber tovaru), tovar vyzvdihnúť najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bol elektronickou poštou (e-mailom, ktorý uviedol už pri nákupe) vyrozumený o tom, že mu bol tovar na danej predajni pripravený k odovzdaniu. V prípade omeškania Kupujúceho s vyzdvihnutím tovaru u dopredu zaplateného tovaru je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu skladné vo výške 1,- EUR za každý započatý deň omeškania sa s vyzdvihnutím tovaru. V prípade omeškania Kupujúceho s vyzdvihnutím tovaru, ktorý mal byť hradený na predajni, bude po uplynutí lehoty k vyzdvihnutiu Predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť; o odstúpení od zmluvy Predávajúci Kupujúceho vyrozumie elektronickou poštou (e-mailom, ktorý uviedol už pri nákupe).

Kupujúci má povinnosť tovar pri jeho prevzatí riadne skontrolovať. V prípade, že Kupujúci zistí vadu tovaru alebo chybné množstvo tovaru, musí o tejto skutočnosti uvedomiť Predávajúceho a má právo tovar neprevziať.

Vlastnícke právo k tovaru a nebezpečie škody na tovare prechádza na Kupujúcho, ktorý je spotrebiteľom okamihom, kedy je mu tovar Predávajúcim alebo dopravcom odovzdaný. Odovzdaním tovaru je splnená povinnosť Predávajúcho odovzdať tovar Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom. Ak je Kupujúci podnikateľom, splní Predávajúci povinnosť odovzdať mu tovar jeho odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre Kupujúcho, ak mu umožní uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči prepravcovi; rovnakým okamihom prechádza na takého Kupujúcho tiež nebezpečenstvo škody na tovare; vlastnícke právo k tovaru však na Kupujúcho, ktorý nie je spotrebiteľom prechádza až úplným zaplatením kúpnej ceny, ako aj nákladov na dodanie tovaru.

Dodanie tovaru zaisťuje Predávajúci prostredníctvom:

a)     osobného odberu Kupujúceho na Kupujúceho pri zadaní objednávky na vybranej predajni Predávajúceho (ponuka aktuálnych predajní určených k osobnému odberu je vždy uvedená v e-shope v sekcii “Predajne” - a to len vlastné predajne Predávajúceho, nie predajne uvedené ako tzv. Partnerské predajne)

b)    prepravnej služby

Dodanie tovaru formou osobného odberu je zadarmo.

Zásielka s tovarom obsahuje faktúru a návod na používanie tovaru v slovenskom jazyku, ak to zodpovedá charakteru tovaru.

V prípade omeškania Kupujúceho s prevzatím tovaru je Predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Poučenie Kupujúceho ohľadom preberania tovaru, resp. zásielky s tovarom od prepravcu:

Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru od prepravcu prekontrolovať stav tovaru a overiť, či nenesie zjavné (na prvý pohľad viditeľné) známky poškodenia pri preprave (napr. roztrhnutý alebo prerezaný obal / igelitový prebal, zašpinenie tovaru, zlomenie koberca, predrenie od ťahania po zemi a pod.).

Všetky takto zistené poškodenia je Kupujúci povinný uplatniť ihneď u prepravcu a hlavne ich zapísať do príslušného prepravného listu dopravcu či iného obdobného dokladu dopravcu o dodaní tovaru; súčasne je Kupujúci povinný ihneď informovať o vzniknutej situácii Predávajúceho. Kupujúci nie je oprávnený potvrdzovať prepravcovi do príslušného prepravného listu dopravcu či iného obdobného dokladu dopravcu o dodaní tovaru nič, čo by bolo v rozpore so skutočnosťou (najmä nie je oprávnený potvrdzovať prevzatie tovaru bez výhrad, ak vykazuje tovar zjavné poškodenia).

Predávajúci odporúča Kupujúcemu, aby vo vlastnom záujme vykonal, ak je to v danom prípade možné, aj fotodokumentáciu zistených poškodení, a túto poskytol obratom aj Predávajúcemu; uvedené je nevyhnutné najmä na prípadné preukazovanie nárokov z titulu poškodenia voči prepravcovi.

Ak vykazuje stav tovaru zjavné zásadné známky poškodenia, platí ďalej, že Kupujúci by mal ihneď zhodnotiť mieru poškodenia a rozhodnúť sa, či je ochotný si tovar ponechať aj s takým zjavným poškodením (s tým, že vec bude následne riešená napr. zľavou z ceny tovaru a pod.), alebo či bude trvať na vrátení / výmene tovaru. V prípade, že bude trvať na vrátení / výmene tovaru, potom Kupujúci nie je oprávnený tovar od prepravcu prevziať, je povinný trvať na jeho odvozu späť prepravcom, a súčasne je povinný ihneď informovať o vzniknutej situácii Predávajúceho.

Aj v prípade, že sa Kupujúci rozhodne si tovar od prepravcu aj cez zistené zjavné poškodenia prevziať, nie je tým dotknutá jeho povinnosť uplatniť všetky zistené poškodenia ihneď u prepravcu, zapísať ich do príslušného prepravného listu dopravcu či iného obdobného dokladu dopravcu o dodaní tovaru, a informovať Predávajúceho.

Prevzatím tovaru vykazujúceho zjavné zásadné známky poškodenia Kupujúci stráca nárok na riešenie reklamácie formou vrátenia / výmeny tovaru z dôvodov takéhoto poškodenia; tým nie je dotknutý jeho nárok na riešenie jeho prípadnej oprávnenej reklamácie formou zľavy na tovar (prípadne na reklamáciu tovaru iných vyskytnutých vád, než takéhoto poškodenia).

Predávajúci upozorňuje Kupujúceho, že je vo všetkých prípadoch absolútne nevyhnutné všetky zjavné poškodenia tovaru vzniknuté pri preprave uplatniť (zaevidovať) u prepravcu ihneď pri preberaní tovaru (na neskoršie reklamácie nemusí byť prepravcom braný ohľad).

Preto v prípade, že Kupujúci poruší ktorúkoľvek zo svojich uvedených povinností, najmä ak poruší svoju povinnosť uplatniť ihneď u prepravcu všetky zjavné poškodenia, či povinnosť zapísať ich do príslušného prepravného listu či iného dokumentu prepravcu, či ak potvrdí prepravcovi prevzatie tovaru bez výhrad (hoci vykazuje zjavné poškodenie), či ak zjavne zásadne poškodený tovar prevezme a pod., nesie všetku zodpovednosť (vo vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim) za také poškodenie Kupujúci, a stráca akékoľvek nároky z titulu takéhoto poškodenia tovaru voči Predávajúcemu (tj. hlavne sa vystavuje riziku, že jeho prípadná reklamácia takých poškodení bude Predávajúcim zamietnutá).

VI. Zodpovednosť za vady, reklamácia, podmienky reklamácie, postup pri uplatnení reklamácie (Reklamačný poriadok)

Predávajúci dodá tovar v množstve ujednanom v kúpnej zmluve. Ak z prehlásenia Predávajúceho alebo z dokladov o predaní tovaru (napr. dodacieho listu) plynie, že Predávajúci dodal menšie množstvo tovaru, a ak je Kupujúcim podnikateľ, nevzťahujú sa na chýbajúce veci ustanovenia o vadách (prípadné právo Kupujúceho na vrátenie pomernej časti kúpnej ceny apod. tým nie je dotknuté).

BRENO s.r.o. zodpovedá za vady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí Kupujúcim (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

Záručná doba pre Kupujúceho – spotrebiteľa je 24 mesiacov (§ 620 Občianskeho zákonníka). Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov. BRENO s.r.o. však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (§ 619 Občianskeho zákonníka). Ak Predávajúci dopredu upozorní Kupujúceho na zníženú kvalitu zlacneného výrobku a Kupujúci ho kúpi aj napriek tomu, nemá nárok neskôr vadu reklamovať.

Pri použitých veciach je záručná doba pre Kupujúceho – spotrebiteľa 12 mesiacov (§ 620 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Záručná doba začína plynúť od dátumu jeho prevzatia Kupujúcim (§ 621 Občianskeho zákonníka). Ak je na predávanom výrobku, na jeho obale, alebo v návode k nemu pripojenému vyznačená lehota na použitie výrobku, záručná lehota sa nekončí pred uplynutím tohto termínu.

Pri predaji tovaru Kupujúcemu – podnikateľovi sa záruka neposkytuje.

Ďalej v tomto článku uvedené ustanovenia sa týkajú len Kupujúceho – spotrebiteľa. Vo vzťahu ku Kupujúcemu – podnikateľovi sa použijú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady tovaru až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (§627 Občianskeho zákonníka).

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (§ 626 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

Kupujúci si uplatňuje svoje práva zo zodpovednosti za vady v ktorejkoľvek predajni BRENO s.r.o. (§18 ods. 2 Zákon o ochrane spotrebiteľa), tj. len vo vlastných Predajnich, nie v tzv. Partnerských predjniach – viz vyššie.

Predávajúci, vedúci predajne alebo ním poverený zamestnanec je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie a reklamáciu vybaviť v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od uplatnenia reklamácie (§18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa). V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy výrobku, Predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak Predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy výrobku, Predávajúci je povinný informovať Kupujúceho o tom, komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie (§18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (§18 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie alebo list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie.

Pri predkladaní tovaru na reklamáciu:

a) je potrebné predložiť doklad o kúpe tovaru,

b) je potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu (fyzicky nepoškodený, vyčistený, v pôvodnom obale, nepoškodený

živelnou udalosťou a pod.),

c) v prípade, ak si zákazník uplatňuje právo zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom, je potrebné predložiť originál záručného listu.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť (§622 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto časti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady (§ 622 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti (§ 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka).

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

Ak Predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, Kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu (§18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa), t.j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).

Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

Ak má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na Kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

VII.Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov a práva Kupujúceho ako subjektu údajov sú bližšie upravené a popísané v ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV Predávajúceho, ktoré sú umiestnené v príslušnej sekcii na internetových stránkach Predávajúceho www.koberce-breno.sk.

VIII. Zvláštne ustanovenia týkajúce sa podmienok služby „Rezervácia tovaru na predajni“

Prostredníctvom tlačítka Rezervovať na predajni je možné v rámci e-shopu zobraziť dostupnosť danej položky na jednotlivých predajniach a následne uskutočniť nezáväznú rezerváciu tovaru na konkrétnej predajni.

V prípade rezervácie tovaru na predajni sa nejedná o predaj cez e-shop.

E-shop funguje v tomto prípade len ako on-line katalóg.

Rezervácia je nezáväzná, neni akokoľvek spoplatnená (ani neni požadovaná žiadna predplatba ceny tovaru apod.), a ak je zo strany Predávajúceho potvrdená, je tovar pre Kupujúceho nezáväzne rezervovaný po dobu 2 dňov od potvrdenia (tovar je možné zakúpiť zpravidla väčšinou do 60 minut od potvrdenia rezervácie) na vybranej predajni. Po uplynutí tejto doby bude rezervácia automaticky, bez akýchkoľvek sankcií či nákladov pre Kupujúceho, zrušená. Potvrdenie rezervácie nie je akceptácia objednávky ani potvrdením o uzatvorení kúpnej zmluvy apod. – slúži výlučne ako potvrdenie o tom, že tovar je pre Kupujúceho nezáväzne rezervovaný na vybranej predajni.

Predaj, teda uzatvorenie kúpnej zmluvy (vrátane platby) je uskutočnený v týchto prípadoch vždy zásadne až na „kamennej“ predajni Predávajúceho (tj. nejde o predaj distančným spôsobom) a platia naň obchodné podmienky predaja na „kamennej“ predajni – nie podmienky predaje v rámci e-shopu.

Na „kamennej“ predajni tak má Kupujúcí najmä štandartnú možnosť sa s tovarom zoznámiť, vyskúšať si ho, a rozhodnúť sa, či ho zakúpi alebo nie.

Najmä ale v takom prípade nemá Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, ani právo na odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní.

Ustanovenia týchto obchodných podmienok, upravujúce predaj tovaru cez e-shop, najmä  práva a povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho pri takom predaji, sa preto na službu “Rezervácie tovaru na predajni” a na nákup takto rezervovaného tovaru nepoužijú.

IX. Záverečné ustanovenia, alternatívne riešenie sporov

V prípade, ak Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní, podľa ustanovenia §12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má zákazník právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na str. http:/www.mhsr.sk). Zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Spotrebiteľ može využiť rovnako aj platformu pre riešenie sporov online, ktorá je vytvorená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Právne vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim pri nákupe v e-shopu se riadi slovenským právom a týmito OP. Ak akékoľvek ustanovenie týchto OP je alebo sa stane neplatným či nevymáhateľným, nebude toto mať vplyv na platnosť a vymahateľnosť ostatných ustanovení týchto OP. Tyto OP Kupujúcemu umožňujú ich archiváciu a reprodukciu.

Tieto OP nadobúdajú účinnosti dňa 13.10.2020

BRENO s.r.o.

Prílohy:

a) Vzorové poučenie o uplatnení práva Kupujúceho - spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

1. Právo na odstúpenie od zmluvy 

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. 
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar (platí v prípade, že tovar z objednávky je dodaný naraz) alebo keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný (platí v prípade, ak tovar z objednávky je doručovaný oddelene viackrát).

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy Kupujúci informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy vyplnením vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy. Ak Kupujúci vyplní a zašle vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy, po prijatí odstúpenia od zmluvy Predávajúci bezodkladne potvrdí na trvanlivom nosiči (potvrdzujúcim e-mailom) na uvedenú adresu Kupujúcim.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak Kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru, tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho alebo poskytnutie prepravy tovaru.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy vráti Predávajúci Kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. Platby budú Kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bude Predávajúcemu doručené oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri platbe, pokiaľ Kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar bude Kupujúcemu Predávajúcim uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu Predávajúceho – BRENO s.r.o., Rožňavská 1, 831 04 Bratislava, alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Kupujúci zašle tovar späť alebo ho prinesie na adresu Predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy.

Priame náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci.

Kupujúci zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

b) Vzorový formulár na odstúpeni Kupujúceho - spotrebiteľa od zmluvy

Vyplňte tento formulár a pošlete ho naspäť len v prípade, že chcete odstúpiť od smluvy:

 

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

 

Adresát:

BRENO s.r.o.

Rožňavská 1

831 04 Bratislava

 

IČO: 36660710

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 41763/B

 

 

Oznamujem/oznamujeme (*), že týmto odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na nákup tohto tovaru (*)/o poskytnutí týchto služieb (*)

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

- Dátum objednania (*)/dátum obdržania (*) …………………………………………………

 

- Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov ………………………………………………

 

- Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov……………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

Žiadame vrátenie platieb na následujúcí účet / následovne: (*) ………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

V (*) …………………………. dňa (*)…………………………………

 

 

....................................................................................

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov

 

(*) Nehodiace sa škrtnite alebo údaje doplňte – pre účely identifikácie a urýchlenia prosíme uveďte v texte aj presné číslo objednávky.